Cô vào vai một nữ tiên tri thời mạc thế, dùng những năng lực cuối cùng để xoay chuyển quá khứ.

Nguồn: gamethu.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *